Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal v četrtek,

15. februarja 2018 in v petek 16. februarja 2018.
Starši bodo o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno.

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki

na tel.: 059-696-246 (Irena Mlakar).