Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka, ki sami izvolijo predstavnike v Svet staršev. Skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Na sestankih članov Sveta staršev predstavniki poročajo o sklepih in ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih sestankih po oddelkih. Z novimi informacijami seznanijo starše v oddelku.

V šolskem letu 2020/21 je bila za predsednico sveta staršev izvoljena gospa Mateja Vodeb Turk, za podpredsednika gospod Mitja Sitar in zapisnikarko gospa Mojca Arzenak.