Na OŠ Blaža Kocena Ponikva bo vpis novincev potekal 14. in 15. februarja 2022.
Starši so bili o datumu in uri vpisa (za svojega otroka) obveščeni pisno. Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši vpišejo otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki na tel.: 040 834 338 (Irena Mlakar).