Opravičevanje odsotnosti od pouka

Bolezensko odsotnost učenca starši sporočijo v tajništvo, pisno opravičilo ali osebno ustno pa posredujejo razredniku najkasneje v 5 dneh po prihodu učenca v šolo.

 

Napovedana odsotnost

V šolskem letu lahko učenec izostane od pouka do 5 dni, ne da bi bilo za to potrebno posebej navesti razloge za odsotnost. Starši morajo razrednika o otrokovi načrtovani odsotnosti od pouka le vnaprej, najkasneje pa 3 dni pred načrtovano odsotnostjo, pisno obvestiti. Starši v tem primeru izpolnijo vlogo, ki si jo natisnejo s spletne strani šole ali pa jo prejmejo pri razredniku. Na spletni strani se nahaja med obrazci v rubriki.  Priporočamo, da zadnje tri tedne pouka v šolskem letu te možnosti ne izkoriščate (zaradi mirnega zaključevanja ocen in zaključka šolskega leta), prav tako ne neposredno pred ali po počitnicah.

Odhod učenca od pouka

Učenec samovoljno ne sme zapusti šole. Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), le ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja oz. drugega strokovnega delavca), ki presodi in dovoli, da se o odsotnosti obvesti starše učenca iz tajništva šole. Učenec lahko zapusti pouk oz. skupino na organiziranih dnevih dejavnosti le s predhodnim pisnim opravičilom staršev.

Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.