Svet zavoda

Šolo upravljata Svet šole in ravnateljica.
Svet šole sestavlja enajst članov, trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. V letu 2016 je bil  Svet šole izvoljen v novi sestavi.

Predstavniki ustanovitelja: Kristina Korže, Monja Šalamon in Alojz Firer.
Predstavniki delavcev: Majda Benčina,  Petra Špur, Franja Prezelj, Marko Golež, in Urška Gorinšek.
Predstavniki staršev: Mojca Aezenak, Katja Preskar in Mateja Vodeb Turk.

 

Za predsednico Sveta šole je bila izvoljena Petra Špur. Mandat Sveta šole traja štiri leta.