Naša šola je že večkrat sodelovala v mednarodnih projektih. Čeprav je trenutna situacija negotova, želimo nadaljevati s sodelovanjem z drugimi šolami v Evropi, saj se je to izkazalo kot zelo koristna in učinkovita praksa, ki vodi v razvoj šole ter odprtost vseh zaposlenih in učencev. Tako premagujemo različne ovire, ki se pojavijo pri vsakdanjem delu.

Na šoli smo skupaj oblikovali prednostna področja, ki jih želimo izboljševati. V izmenjavi dobrih praks in obiskih tujih šol vidimo dobre rešitve in dvig kakovosti našega dela. Izboljšati želimo digitalno pismenost učencev in učiteljev, povečati uporabo inovativnih pristopov z uporabo IKT, aktivno vpeljevati učenje na prostem v formalen pouk in izboljšati prečne veščine naših učencev. Učitelji tako postanejo samozavestnejši in odprti za novosti.

Z izvedbo projekta želimo pridobiti znanje na področju sodobnih, inovativnih pristopih pri učenju, dvigniti IKT veščine pri učiteljih in učencih, opolnomočiti učitelje za delo z učenci na področju prečnih veščin (komunikacija, kritično mišljenje, inovativnost…), posebno pozornost nameniti učencem s posebnimi potrebami. Povečati želimo delež pouka na prostem s poudarkom na gibanju in ozaveščanju o ekoloških vsebinah. Nadgraditi želimo naše učne poti in povečati delež projektnega dela, ki temelji na medpredmetnem povezovanju. S projektom bomo seznanili vse deležnike, tudi starše in lokalno skupnost. S projektom bomo dvignili kvaliteto našega dela, povezali vse pedagoške delavce in jim ponudili možnost strokovnega napredovanja ter osebnostne rasti. Krepili bomo tudi jezikovne kompetence ter zmanjševali predsodke in stereotipe na področju kulturnih ali drugih razlik. Želimo “Svet na dlani”.

Sodelovali bomo s tremi partnerskimi šolami s Hrvaške, Francije in Irske. Vse organizacije imajo izkušnje s področji, ki jih želimo izboljšati. Izvedli bomo izobraževalne obiske teh šol, kjer bomo izmenjali izkušnje, se učili na področju IKT-ja, outdoor learninga in trajnostnega razvoja ter vzpodbujali razvoj prečnih veščin, kar je tudi del nacionalnega projekta prenove razširjenega programa. Vsa področja se dotikajo konkretnega dela z učenci tako v obveznem kot v razširjenem programu. Predvsem v razširjenem programu (interesne dejavnosti, nove vsebine) bomo namenili več pozornosti dejavnostim, pri katerih učenci razvijajo prečne veščine.

Naši rezultati so jasno začrtani. Učenci in učitelji bodo več in bolj suvereno uporabljali informacijsko tehnologijo, s katero bomo izboljšali kvaliteto pouka in uporabljali inovativne pristope. Pričakujemo tudi, da bodo učenci aktivnejši na področju obvladovanja prečnih veščin. Pričakujemo, da bo več učiteljev povezovalo projektno učenje in učenje na prostem v formalno učenje. Posledično bodo učenci bolj motivirani, njihovo znanje bo trajnejše in ozaveščeno z okoljsko problematiko. Rezultate pričakujemo tudi pri komunikaciji in sodelovanju celotnega aktiva, saj projektno delo poveže in okrepi dobre odnose. Rezultat je “svet na dlani” tako pri zaposlenih, ki postanejo samozavestnejši, kot pri učencih, ki se jim razširi obzorje in pogled v prihodnost.

Koordinatorica projekta: Andreja Ocvirk